Our Leadership

Xia Qinglong

Xia Qinglong

Chairman

Liu Yongjie

President


Tian Lixin

Executive Vice President

Wang Yufan

Chief Financial Officer